Team LT | APIE MUS
6662
page-template-default,page,page-id-6662,ajax_updown,page_not_loaded,
 
Mes esame
Bendrovė įkurta 1995 m. gruodžio 12 d. su pagrindiniu biuru Kaune. Įmonėje dirba apie 50 darbuotojų Kaune ir Vilniuje.

„Team LT“ siūlo savo žinias ir patirtį, diegiant unikalius ICT („Information and Communication Technologies“) sprendimus. Jau 19 metų įmonė sėkmingai dirba šioje srityje. Tai rodo šimtai „Team LT“ paslaugomis besinaudojančių Lietuvos įmonių bei valstybės organizacijų, tūkstančiai profesionaliai, laiku ir kokybiškai išspręstų uždavinių.
Šiuo metu „Team LT“ dirba daugiau nei 50 kvalifikuotų specialistų bei konsultantų Kaune ir Vilniuje.
Sėkmingų rezultatų įmonei padeda siekti profesionali komanda, kurios patirtis, lankstumas ir inovatyvios idėjos orientuotos į bendrą tikslą – kad sprendimai dirbtų klientams.

Dauguma įmonės darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą bei nuolat tobulinasi specializuotuose kursuose, kuriuos organizuoja užsienio partneriai: Kapsh, Microsoft, Aviat Networks, Avaya, McAfee, 3M, Ciena, Indra, Orckit-Corrigent ir pan.
Dėl „Team LT“ ilgalaikės patirties ir profesionalumo, klientas gali būti užtikrintas dėl rezultatų bei tolimesnės kokybiškos pagalbos teikimo įgyvendinant projektus.

Mūsų veikla

• Programinė įranga
• Planavimas ir projektavimas
• Projektų vadyba
• Sistemų integracija
• Vidiniai / išoriniai kabelių darbai

• Vidinė / išorinė įranga
• Montavimas
• Taisymas
• Paleidimas

• Statybos darbai
• Garantija
• 24 x 7 pagalba
• Testavimas ir remontas

Pagrindinės veiklos kryptys

SPECIALIZUOTOS GELEŽINKELIO SISTEMOS

Signalizacijos sistemos, optinis perdavimas (SDH/DWDM), duomenų perdavimo tinklai, garso perdavimo sprendimai, GSM-R, HBD, PDH, pranešimų sistemos, vaizdo stebėjimas, keleivių informavimo sistemos ir kiti statybų darbai.

SUDĖTINGOS APSAUGOS SISTEMOS IR ŽEMOS ĮTAMPOS SISTEMOS

Vaizdo stebėjimas, prieigos kontrolė, gaisro aptikimas ir pavojaus signalas, garso ir duomenų perdavimo tinklai, IPTV.

KORPORACINIS IR MAGISTRALINIAI DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAI

Laidinės ir bevielės duomenų perdavimo sistemos, prieigos įranga, perjungimo įranga.

PAGRINDINIAI GARSO TINKLAI

Laidiniai ir bevieliai tinklai. Operatoriaus atsakymai garso ryšio priemonėmis.

KORPORATYVINĖ TELEFONIJA

Visa įrangos komplektacija ir vidaus ryšio suderinimo paslaugos. Įvairių telefonijos tipų palaikymas (IP, TDM, hibridinės sistemos, DECT) taip pat platus terminalo prietaisų pasirinkimas (telefono aparatai, ausinės, konferencijų įranga).

KORPORATYVINĖS TELEFONIJOS APLIKACIJOS

Aplikacijų pritaikymas klientų telefonams. Duomenų centrai, IVR, atsiskaitymo sistemos ir t.t.

MICROSOFT UNIFIED COMMUNICATIONS

Analizės, konsultavimas ir pagalba Microsoft Unified Communications sistemų vykdymo metu (įskaitant Lync, Exchange).

ETIKOS KODEKSAS

„Team LT“ – tai daugiau kaip 20-ies metų patirtį turinti įmonė. Šiai dienai kompanija įgyvendino daugiau kaip 1000 projektų.
Įgytos patirties ir didelio darbuotojų skaičiaus dėka, „Team LT“ gali pasiūlyti klientams visą paslaugų spektrą projektų įgyvendinimo metu. Profesionalus personalas pradeda savo darbą jau pirmojo projekto etapo metu, klientui dar tik pradėjus formuoti idėją. Darbuotojai padeda klientui šią idėją paversti kokybišku, efektyviu bei saugiu galutiniu sprendimu. Dėl „Team LT“ finansinio stabilumo ir profesionalumo, klientas gali būti užtikrintas dėl rezultatų bei tolimesniu kokybišku pagalbos teikimu kuriant sistemas.

Etikos kodekso laikymasis

Su šiuo kodeksu yra supažindinti visi įmonės darbuotojai. Etikos kodekso normų privalo laikytis kiekvienas įmonės darbuotojas. Visi darbuotojai yra skatinami vertinti savo elgesį pagal šiame etikos kodekse pateiktas nuostatas ir siekti gerinti tas veiklos sritis, kuriose yra galimybė tobulėti. „Team LT“ siekia suteikti visą reikiamą informaciją savo darbuotojams, kad jie galėtų išvengti įstatymų bei etikos kodekso pažeidimų. Vadovai privalo būti pavyzdžiu ir užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi šio etikos kodekso. Numatoma, kad iškilus kokiems nors teisiniams neapibrėžtumams dėl savo elgesio ar incidentų darbo aplinkoje, visi darbuotojai konsultuosis su savo tiesioginiu vadovu.

Korupcija

Bendradarbiaujant su verslo partneriais bei valstybinėmis institucijomis, įmonės interesai turi būti atskirti nuo asmeninių interesų. Sprendimai turi būti priimami neatsižvelgiant į neesmines aplinkybes bei asmeninius šalių interesus. „Team LT“ darbuotojams yra privaloma laikytis teisės aktų dėl korupcijos prevencijos nuostatų. Pirmenybė turi būti teikiama atsiskaitymui banko pavedimu, vengiant operacijų grynaisiais pinigais. Bendradarbiaujant su verslo partneriais, neturi būti teikiami prioritetai asmeniniams atstovų interesams ar jų asmeniniai naudai. „Team LT“ darbuotojai neturi teisės siūlyti, žadėti, reikalauti ar sutikti gauti dovanas, asmeninius mokėjimus, kvietimus ar paslaugas, siekdami neteisėtai paveikti verslo santykius arba sukelti grėsę verslo partnerio profesiniam nepriklausomumui. Šiuos nuostatos neturi įtakoti smulkioms verslo dovanoms svetingumo ar mandagumo atvejais. Jei neaišku, ar gali kilti interesų konfliktas, turi būti informuotas atitinkamas vadovas.

Žmogaus teisės

„Team LT“ remia ir laikosi tarptautinės teisės nustatytų žmogaus teisių normų.

Vaikų darbas

„Team LT“ vadovaujasi ir laikosi Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos, įskaitant konvenciją dėl minimalaus įdarbinimų asmenų amžiaus (Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 138) bei konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti (Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 182). Jei nacionaliniai teisės aktai numato griežtesnius, susijusius su vaikų darbu, reikalavimus, pirmenybė privalo būti teikiama pastariesiems.

Diskriminacija

Vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis ir įstatymais, „Team LT“ darbuotojai yra raginami priešintis bet kokiai diskriminacijai. Tai ypatingai taikoma darbuotojų diskriminacijai dėl lyties, rasės, negalios etninės ar kultūrinės kilmės, religijos ar ideologijos, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

Verslo partnerių įtraukimas

„Team LT“ darbuotojai privalo stebėti kaip verslo partneriai laikosi šių etikos kodekso taisyklių. Kilus abejonėms, kad verslo partneriai nesilaiko šio etikos kodekso nuostatų (pvz. priverstinis darbas, vaikų darbas, žmogaus teisės), iš jų nedelsiant turi būti pareikalauta ištaisyti padėtį arba tokie verslo partneriai turi būti keičiami kitais.

Kokybė

„Team LT“ konkuruoja rinkoje remdamasi įmonės teikiamų produktų, paslaugų, darbų kokybe ir patikimumu, darbuotojų atsakingumu bei mūsų produktų ir paslaugų reikalingumu klientams. Mūsų tikslas yra patenkinti klientų poreikius, teikiant kuo didesnę naudą teikiančius aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas. Išskirtinis dėmesys kokybei, leidžia atitikti klientų lūkesčius, o taip pat tiesioginiai įtakoja įmonės veiklos sąnaudas ir pelningumą. Visi įmonės darbuotojai yra atsakingi už kokybiškų produktų ir paslaugų tiekimą bei nuolatinį jų gerinimą.

Aplinkos apsauga

Įmonė atsakingai žiūri į aplinkosaugą. Savo veikloje „Team LT“ vadovaujasi aplinkos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Visas įmonės personalas atsakingai laikosi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir šiai sričiai skirtų vidinių įmonės taisyklių. Darbuotojai yra supažindinti, kad aplinkosaugos pažeidimai gali sukelti atsakomybę įmonei bei darbuotojams, dėl trečiųjų šalių iškeltų reikalavimų. Didelis dėmesys įmonėje yra skiriamas gamtinių resursų naudojimui. Siekdama atitikti aukštus aplinkosaugos standartus, „Team LT“ nuolat gerina savo ekologinį efektyvumą. Visuose verslo procesuose, įmonė vykdo tokias priemones kaip medžiagų taupymas, efektyvus energijos vartojimo planavimas, pastatų eksploatavimas bei jų prevencija, atliekų mažinimas bei perdirbimas.
Aplinkosaugos teisės aktai yra ne mažiau svarbūs plėtojant „Team LT“ produktus ir paslaugas bei atsirenkant savo verslo partnerius. Dar projekto vystymo stadijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas ekologiškam dizainui, techninei saugai, sveikatos apsaugai ir medžiagų parinkimui. Pasirinkdami tiekėjus visada atsižvelgiame į ekonominius, ekologinius bei socialinius kriterijus.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojų sveikata ir saugumas įmonėje yra ne mažiau svarbūs kaip kokybė, aplinkosauga, produktyvumas ar išlaidų efektyvumas. „Team LT“ privalo užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygos visais su darbu susijusiais aspektais. Siekdama tai užtikrinti, įmonė laikosi griežčiausių darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų, užtikrina saugią, sveiką ir švarią darbo aplinką. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai yra nustatomi pagal šalies, kurioje yra tuo metų vykdomi darbai, nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas įmonės darbuotojas yra atsakingas už jam pavestų darbų ir užduočių saugų atlikimą. „Team LT“ pastoviai taiko ir užtikrina visas būtinas darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančias priemones. Įmonės darbuotojai privalo naudoti visas reikalaujamas darbų saugos priemones. Atsitikus nelaimingam įvykiui darbe, darbuotojai privalo apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui. Apie nelaimingą atsitikimą taip pat turi būti informuotas darbuotojas atsakingas už darbų saugą. Kvalifikuoti darbų saugos specialistai, padeda išvengti profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe.

KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

Mūsų VIZIJA – tapti Telekomunikacijų srityje lyderio pozicijų siekiančia ir nuolat tobulėjančia organizacija-užtikrinančia visapusišką teikiamų paslaugų kokybę ir klientų poreikių tenkinimą. Parodyti ir pasiekti gerą aplinkos apsaugos veiksmingumą
MISIJA – orientuotis į vartotoją, išsiaiškinti vartotojo poreikius ir lūkesčius. Akcentuoti vartotojams svarbiausias parduodamų produktų charakteristikas. Analizuoti rinką, įvertinti rinkoje egzistuojančią konkurenciją.
Įmonė paslaugas teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, standartais ir rekomenduojama praktika-siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei patenkinti klientų poreikius.
Įmonė nuolat gerina paslaugų kokybę laiku reaguodama į besikeičiančius vartotojų reikalavimus. Tai įmonė užtikrina įdiegdama, prižiūrėdama ir nuolat tobulindama kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus.
Įmonė užtikrina aukštą perkamos įrangos kokybę, garantuoja kruopščią įrangos tiekėjų atranką, rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, vykdydama darbus siekia tai atlikti kokybiškai, kuo mažiau neigiamai įtakoti aplinką.
Mūsų įmonės darbuotojai yra pagrindinis veikiančios sistemos užtikrinimo veiksnys, todėl:

Vadovybė įsipareigoja:

• nuolat ugdyti darbuotojų kompetenciją, siekti suvokimo, mokymo gerinimo;

• vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus;

• suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;

• pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų;

• suteikti sąlygas realizuoti idėjas ir pasiūlymus, įvertinti jų praktinę naudą.

• numatyti konkrečius tikslus, kurie padėtų įgyvendinti įmonės kokybės ir aplinkosaugos nuostatas;

• Identifikuoti ir vertinti profesinę riziką įmonėje. Pagrindinį dėmesį, numatant ir diegiant profesinės rizikos veiksnių valdymo priemones, skirti sistemingam prevencijos priemonių įgyvendinimui.

• Laikytis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir kitų prisiimtų vykdyti reglamentuojančių dokumentų, apimančių veiklos sritį, reikalavimų.

• Užtikrinti ir palaikyti reikiamą darbuotojų kompetenciją. Skatinti darbuotojus dirbti saugiai, sąmoningai ir atsakingai.

• Sudaryti ir palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, visose su įmonės veikla susijusiose srityse, sukuriant saugią ir sveiką darbo aplinką, taikant technologijos naujoves, parenkant ir diegiant kolektyvines bei asmenines apsaugos priemones, periodiškai tikrinant darbuotojų sveikatą.

• Paskleisti bei išaiškinti Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos principinius įsipareigojimus visiems darbuotojams. Paskelbti ją išorės suinteresuotoms šalims.

• siekti, kad darbuotojų veikla atitiktų įmonės Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos reikalavimus;

• nuolat peržiūrėti Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimą.

UAB „Team LT“ direktorius Kastytis Žilinskas

Paslaugos

PLANAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

Aukštos kvalifikacijos konsultantų pagalba nuo pačios projekto pradžios. Įžvalgų pateikimas mūsų klientams.

PROJEKTAVIMO DARBAI

Bet kokio sunkumo projektų plėtra be įpareigotų subrangovų

ĮGYVENDINIMAS

Įrangos tiekimas ir surinkimas. Komplektavimas, išbandymas, mokymai ir dokumentacijos ruošimas.

APTARNAVIMAS IR PLĖTRA

Pagalba 24 x 7. Pagalba esamų sistemų plėtrai.

Kokybės atestatai

ISO-9001-2009

ISO-14001-2009 TeamLT

Karjera

Darbas „Team LT“
„Team LT“ tiki, jog įmonės personalas didžia dalimi prisideda prie kompanijos sėkmės rinkoje. Esminiai kriterijai bet kuriai laisvai darbo vietai „Team LT“ yra žinios, potencialas ir aukščiausių rezultatų troškimas. Mes skiriame didelį dėmesį vystymuisi, profesiniam augimui ir personalo dalyvavimui įmonės gyvenime.

Įmonės personalo politikos tikslas yra geros ir kompetentingos komandos vystymasis, gebančios greitai ir efektyviai siekti bet kokio sunkumo tikslų. Tam, kad pasiekti šių tikslų, įmonė aprūpina kiekvieną iš savo darbuotojų patogiomis ir tinkamomis darbo sąlygomis.

Didelis dėmesys skiriamas ergonomiškai aplinkai, individualiam motyvacijos skatinimui, pagal įmonėje pripažintus standartus. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam ir profesiniam tobulėjimui, įskaitant seminarus, mokymus įmonės viduje ir individualų mokymąsi.

Dėka nuolatinio profesinių jėgos, žinių ir personalo įgūdžių vystymosi, įmonė plečia paslaugų pasiūlą klientams. Tai yra „Team LT“ lyderiavimo rinkoje priežastis.
Jeigu norite prisijungti prie mūsų komandos, savo gyvenimo aprašymą siųskite elektroniniu paštu: team@teamlt.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 37 302930